Κατεβάστε τον παραπάνω σύνδεσμο και Συμπληρώστε το παραπάνω έντυπο παραγγελίας και στείλτε το στο e-mail μας nomorama.nt@gmail.com

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΑ ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

20/10/2018 

Υπόδειγμα για τα άρθρα

393-394 ΚΠολΔ

Εκουσία διαδικασία

24/2/2019 311/2018

Τακτική Διαδικασία

14/3/2017 278/2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

26/10/2020 3961/2020

4/4/2018 40/2018

18/7/2017 4013/2017

3/4/2017 97/2017

21/11/16 4209/16

12/11/16 223/16

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΠΕΣ

16/11/2018 353/2018

14/6/2018 76/2018

18/2/2018  156/2017

3/2/2018      9/2018

20/10/2017 99/2017

15/9/2017 443/2017

28/7/2017 143/2017

2/2/2017    63/2016

3/2/2017  111/2016

13/2/2017  57/2016

20/2/2017  22/2017

4/3/2017  110/2016

30/4/2017  59/2017

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜονΠρωτΑθηνών Απόφ.1814/2020

ΜονΠρωτΑθηνών Απόφ.1813/2020

ΜονΠρωτΑθηνών Απόφ.3961/2020

Αίτηση αναστολής εκτελεστικής διαδικασίας με τη μορφή προσωρινής
ρύθμισης κατάστασης
, εν όψει άσκησης αναγνωριστικής αγωγής ότι
ο εκτελεστός τίτλος δεν εφαρμόζεται κατά του καθ’ ου η εκτέλεση,
επειδή δεν έχει διαδεχθεί τον αρχικό οφειλέτη ως προς την
συγκεκριμένη οφειλή. Απορρίπτει επειδή τα ελαττώματα της
εκτελεστικής διαδικασίας πλήττονται μόνο με ακυρωτική ανακοπή και
όχι με αναγνωριστική αγωγή, της οποίας επομένως πιθανολογείται η
απόρριψη.

ΠολυμΠρωτΑθηνών Απόφ.119/2020

Σωρευόμενες αιτήσεις των άρθρων 724 και 696 ΚΠολΔ. Ζητήματα αρμοδιότητας. Αναστολή ήδη εγγραφείσης προσημείωσης χωρίς άσκηση ακυρωτικής ανακοπής. Δεκτή η αίτηση κατά το μέρος που αφορά τη νέα εγγραφή προσημείωσης κατόπιν έκδοσης διαταγής πληρωμής και απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος που αφορά την ανάκληση της αρχικής εγγραφής προσημείωσης σε άλλα ακίνητα κατά την χορήγηση του δανείου.

 ΜονΠρωτΛαμίας Απόφ.69/2020

 ΜονΕφετείοΘράκης Απόφ.62/2020

Δικαίωση δικηγόρου για την ποινή στρεψοδικίας κατ άρθρο 205 ΚΠολδ που του επιβλήθηκε στον πρώτο βαθμό(Δες πιο κάτω και 18/2/2018 Απόφ 156/2017)

 Ειρηνοδικείο Λαμίας Απόφ.93/2019

Αγωγή καταβολής τιμήματος επί πιστώσει πωλήσεων. Πότε μια αγωγή θεωρείται ορισμένη. Ένσταση έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης. 

 Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Απόφ. 114/2018

Στη δίκη για τη λήψη δεύτερου απογράφου δεν είναι απαραίτητη η κλήτευση του καθ’ ου η εκτέλεση, ιδίως εάν έχει παρέλθει ικανός χρόνος από την έκδοση του πρώτου απογράφου, δεδομένου μάλιστα ότι το δεύτερο απόγραφο είναι δυνατό να εκδοθεί και χωρίς τη συναίνεσή του. Η εκτέλεση του ενός απογράφου καθιστά τυπικώς ανίσχυρο το άλλο. Με την απώλεια του απογράφου εξομοιώνεται και η για οποιονδήποτε λόγο αδυναμία ανεύρεσής του.

 Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης Απόφ.61/2017

Αντίγραφο του δικογράφου της αγωγής, εκδικαζόμενης κατά τη νέα τακτική διαδικασία, επιδόθηκε στον εναγόμενο στην Ελβετία μετά από την πάροδο των εξήντα ημερών που ορίζει το άρθρο 215 παρ.2 ΚΠολΔ για το υποστατό της, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη έκθεση επίδοσης της αρμόδιας ελβετικής αρχής. Συνεπώς, η αγωγή πρέπει να θεωρηθεί ως μη ασκηθείσα. Δεν τίθεται ζήτημα παράτασης των σχετικών προθεσμιών, δεδομένου ότι η επίδοση έγινε ήδη εκπρόθεσμα, ο δε εναγόμενος δεν παραστάθηκε.

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 157/2019

Αγωγή ακύρωσης συμβολαιογραφικής αναγνώρισης τέκνου γεννημένο εκτός γάμου των γονέων του από Βούλγαρο Υπήκοο.

 Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Απόφ.130/2019

Με το άρθρο 23 ν.4549/14.6.2018 (ΦΕΚ υπ’ αρ. 105Α΄/14.6.2018) τροποποιήθηκε το άρθρο 966 παρ.2 ΚΠολΔ και ειδικότερα στο τέλος της παραγράφου προστέθηκε εδάφιο, κατά το οποίο ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού. Η παράλειψη προσκόμισης αυτής της έκθεσης δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης, διότι ο νόμος δεν συνδέει τη σύνταξη και προσκόμιση του εγγράφου αυτού με την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αλλά με τη συζήτησή της. 

 Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου Απόφ.267/2019 

Η εσφαλμένη ή η καθόλου αναγραφή στην προμετωπίδα και στο αιτητικό του δικογράφου του αριθμού της προσβαλλομένης απόφασης δεν επιδρά ακυρωτικά στην έφεση και δεν προκαλεί απαράδεκτο, αφού από το περιεχόμενό της προκύπτει η προσβαλλόμενη απόφαση και η ταυτότητα της διαφοράς. 

 Ειρηνοδικείο Αθηνών Απόφ. 443/2019

Ανατροπή προθεσμίας άρθρου 1019 ΚΠολΔ.Υπολογισμός προθεσμίας ανατροπής κατάσχεσηςστο έτοςπεριλλαμβάνεται και το διάστημα 7-8 μηνών από την επιβολή κατάσχεσης μέχρι την ημερομηνία 1ου πλειστηριασμού.

 Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ.345/2019

 ΑΠ 368/2019

λόγων ανακοπής κατά ΔΠ που αφορούν σύμβαση ΑΑΛ και δανείων (στοιχεία αίτησης για έκδοση ΔΠ, στοιχεία ΔΠ, κλείσιμο ΑΑΛ, ενημέρωση οφειλετών

 Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 153/2019

Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας Απόφ.311/2018

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 353/2018

Υπόδειγμα για τα άρθρα 393-394 ΚΠολΔ

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 76/2018 

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Απόφ. 40/2018

Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης

Ειδική διαδικασία (Πιστωτικών Τίτλων) Απόφ 156/2017

Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου Απόφ.9/2018

(Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή κατά ΚΠολΔ 979 κατά του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και μεταρρυθμίζει τον πίνακα κατάταξης κατατάσσοντας την τράπεζα για ποσό € 49.857,64. Η εν λόγω απόφαση έχει ενδιαφέρον και για τους συναδέλφους που ασχολούνται με την εκτέλεση γιατί δέχθηκε τον ισχυρισμό  ότι  δεν ευθύνονται για την πληρωμή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. της εταιρίας τα πρόσωπα (που διώκονται με αναγκαστική εκτέλεση), τα οποία κατά το χρόνο που ανάγονται οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είχαν την ιδιότητα του διευθυντή, διαχειριστή, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή εκκαθαριστή και δεν διοικούσαν και εκπροσωπούσαν νόμιμα την εταιρία.

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 347/2019

Ανακοπή κατά την διάταξη της ΚΠολΔ 954 παρ. 4. Δέχεται εν μέρει αίτηση.

Πρωτοδικείο Βόλου Ειδικές διαδικασίες Ανακοπές Απόφ. 99/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών  Ειδικές διαδικασίες Ανακοπές Απόφ. 443/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών Ανακοπές Απόφ. 226/2017

Ειρηνοδικείο Αταλάντης Απόφ. 143/2017 Ειδικές διαδικασίες Ανακοπή

Πρωτοδικείο Αθηνών Ασφαλιστικά μέτρα Απόφ. 4013/2017

Πρωτοδικείο Λαμίας ΑΠΟΦ.59/2017

Ανακοπές

Πρωτοδικείο Λαμίας Ασφαλιστικά Μέτρα ΑΠΟΦ. 97/2017

Πρωτοδικείο Κορίνθου Τακτική διαδικασία ΑΠΟΦ. 278/2016

Πρωτοδικείο Αθηνών

Ειδική διαδικασία-Ανακοπές   ΑΠΟΦ.110/2016

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦ 22/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών Ειδική διαδικασία-Ανακοπές   ΑΠΟΦ.57/2016

Μετακύλιση της εισφοράς του Ν.128/75.Υπολογισμός τόκων με βάση έτος 360 ημερών

Πρωτοδικείο Αθηνών

Ειδική διαδικασία-Ανακοπές ΑΠΟΦ.63/2016

Πρωτοδικείο Αθηνών

Ειδική διαδικασία-Ανακοπές ΑΠΟΦ.111/2016

ΜονΠρωτΑθ

Για  κάθε αίτηση δικαστικής προστασίας εγγράφου προδικασίας, με ποινή απαράδεκτου, απαιτείται να αναγράφονται τα σε αυτά οριζόμενα, δηλαδή το Δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, το ονοματεπώνυμο και την κατοικία του αιτούντος και του καθ' ου η αίτηση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το δικόγραφο.

Όταν στο δικόγραφο της αίτησης δεν περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω στοιχεία ή περιέχονται αυτά ασαφώς ή ελλειπώς, τότε η αίτηση απορρίπτεται ως αόριστη.

Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατασχετηρίων στα χέρια τρίτου στα πλαίσια άσκησης ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωμή μετά την 01-01-2016 κατά την διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Μη νόμιμη η άσκηση της αίτησης αναστολής του άρθρου 937 παρ. 1 εδ β του νέου ΚΠολΔ καθόσον δεν προβλέπεται με τις διατάξεις του νέου ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015 κατά της διαδικασίας της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί χρηματικών απαιτήσεων αίτηση αναστολής σε περίπτωση κατάθεσης ανακοπής κατά της εκτέλ&ep

Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ.294/2020

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών

Εννοια του εργασιακού εκφοβισμού - mobbing. Ποτε εξομοιώνεται με μεθοδευμένη πρόκληση πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη. Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4619/2020 και έννοια αδύναμων (πλήρως ή μερικά) ατόμων.Δεν στοιχειοθετείται το άρθρο 312παρ.4ΠΚ, όταν το θύμα έχει τη δυνατότητα/ικανότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και όταν δεν διακατέχεται από φυσικη αδυναμία να αντιδράσει και να προστατεύσει αποτελεσματικά τον εαυτό του (σχετ.Α.Π.2055/2019, Α.Π.534/2012, Α.Π.1372/2007, .